Ane Waldejer Pedersen
Autoriseret psykolog
BurgerBurger

Fortrolighed og opbevaring af informationer

 

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om, da jeg som autoriseret psykolog har journalpligt.

Jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet.

Europæisk lovgivning fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:

 

1. Hvilke oplysninger?

 

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedforsikring.

Oplysningerne anvendes til brug for en god samtale, for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

 

2. Videregivelse af oplysninger

 

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I meget særlige tilfælde kan der efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

Det kan være hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, i sådanne tilfælde har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

 

5. Lovgivning og evt. klage

 

Jeg overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk